DISC Akademi Üyelik Sözleşmesi

 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme ile ("Sözleşme"), Küçükbakkalköy Mah. Dereboyu Cad. Brandium AVMY R5 Kule 3A/71 Ataşehir, İstanbul adresinde mukim "DISC AKADEMİ EĞİTİM VE YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ" (bundan böyle bu sözleşmede "DISC AKADEMİ" diye anılacaktır) ile diğer tarafta www.discakademi.com web sitesi veya web servisleri kullanılarak online ortamda yapılan DISC Kişilik Envanteri, DISC Cognitive, DISC Aptitude, DISC Integrity ve diğer DISC AKADEMİ'nin geliştirmiş olduğu test ve envanterleri yanıtlayacak olan ve üyelik ekranında detaylı kimlik bilgileri alınan KULLANICI arasında akdedilmiştir.
 2. DISC AKADEMİ, şirketinin www.discakademi.com isimli web sitesinden öncelikli olarak online ortamda olmak üzere eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmetlerden yararlanan kurumlar, www.discakademi.com’un web sitesini veya web servislerini kullanmakta ve DISC AKADEMİ'nin veritabanına ulaşabilmektedir.
 3. DISC AKADEMİ, test ve envanterlerini yanıtlayan KULLANICI’nın tüm bilgilerini kendi sunucularında güvenli bir ortamda saklamaktadır.
 4. İşbu sözleşme ile KULLANICI yanıtlamış olduğu test ve envanterlerin sonuçlarının DISC AKADEMİ tarafından seçme ve değerlendirme amacıyla diğer ticari veya ticari olmayan vakıf üniversite gibi tüzel kuruluşlar ile ücretli veya ücretsiz paylaşılmasına izin verir. İzin seçeneği üyuelik ekranlarında KULLANICI tarafından açılıp kapatılabilir.
 5. KULLANICI istediği zaman üyeliğini sonlandırabilir, test ve envanterlerinin silinmesini talep edebilir. Böyle bir durumda DISCAKADEMİ, 3 gün içinde KULLANICI ile ilgili tüm verileri silmeyi taahhüt eder. KULLANICI bu talebini destek@discakademi.com adresine yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir.
 6. KULLANICI, yanıtlamış olduğu test ve envanterlerin sonucunda üretilen rapor ve değerlerin doğruluğu ve yanlışlığı ile ilgili bir tartışma konusuna girmeyeceğini peşinen kabul eder. Bu raporlar DISC AKADEMİ tarafından geliştirilmiş özel bir yazılım tarafından üretilmektedir.
 7. Test ve envanterlerin başka kurumlar tarafından kullanılması durumunda sonuç ve raporların yorumlanmasının sorumluluğu konusunda DISC AKADEMİ herhangi bir taahhütte bulunmaz. Test ve envanterin sonuçlarının değerlendirilmesi ile ilgili 3. Şahıs veya tüzel kişilerin, kurumların  alacağı her türlü karar ilgili şahısa veya kuruma aittir. DISC AKADEMİ test ve envanter sonuçlarının, karar alma süreçlerinde tek başına kullanılmasını tavsiye etmez.
 8. KULLANICI isterse test ve envanter sonuçlarını ücreti karşılığı satın alabilir.
 9. KULLANICI test ve envanterlerin sonucunda üretilen içeriği DISC AKADEMİ’nin izni olmadan internet ortamında veya basılı, yazılı veya görsel herhangi bir ortamda paylaşamaz. Ancak www.discakademi içinde yer alan rapor paylaşma seçenekleri bunun dışındadır.
 10. DISC AKADEMİ isim vermeden KULLANICI’nın rapor sonuçlarındaki değerleri istatistiki amaçla kullanabilir ve bunu başka mecralarda yayınlayabilir.
 11. DISC Akademi  web sitesinin kapsamını ve kullanışlılığını her zaman değiştirme, kısıtlama ya da durdurma hakkını saklı tutar. Hizmetimizi teknik arızalar olmaksızın sunma çabasında olmamıza rağmen, özellikle bakım çalışmaları, geliştirme çalışmaları ve/veya başka arızalar kullanım imkânlarını kısıtlayabilir ve/veya bazen durdurabilir. Bu meyanda veri kaybı da meydana gelebilir. Bu nedenle DISC AKADEMİ hizmetin kullanılabilirliği ya da teknik arızaların ya da veri kayıplarının husule gelmemesi ile ilgili garanti üstlenmez.
 12. DISC AKADEMİ  tarafından sunulan ürün ve/veya hizmetler’e ilişkin, başta 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun kapsamındaki ilgili mevzuat ve kapsamına giren hizmetler için Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri de dahil olmak üzere, bu kanunlar uyarınca çıkarılmış tüm Yönetmeliklere, Tebliğlere ve sair ilgili mevzuata, ayrıca hizmetlerin kapsamına girdiği her türlü kanun ve ilgili mevzuata DIC AKADEMİ ve KULLANICI uymakla yükümlüdür.
 13. KULLANICI bu sözleşme ile beraber aşağıda yer alan "DISC Akademi Kişisel Verilerin Korunması, Gizlilik ve Üyelik Sözleşmesi"maddelerini de başka bir onaya gerek kalmayacak şekilde kabul ettiğini taahhüt eder.
 14. KULLANICI DISC AKADEMİ test ve envanterlerinden herhangi birini yanıtlamak için iş bu sözleşmeyi kabul ve taahhüt eder.
 15. İşbu sözleşme sonucunda taraflar arasındaki uyuşmazlıklara İstanbul Merkez mahkemeleri ve icra daireleri bakmaya münhasır yetkili olacaktır.
 16. KULLANICI “DISC AKADEMİ Üyelik Sözleşmesini Kabul Ediyorum” seçeneğini işaretleyerek bu sözleşmeyi kabul etmiş sayılır.
 17. Bu sözleşme Toplam 16 Maddeden ibaret olup KULLANICI’nın www.discakademi.com sistemine üye olması ile yürürlüğe girer. KULLANICI’nın bu maddelerin herhangi birine itirazı varsa Üyelik sürecine başlatmamasını önemle arz ederiz.

AD SOYAD

 

DISC Akademi Kişisel Verilerin Korunması, Gizlilik ve Üyelik Sözleşmesi

Web Sitesi Gizlilik Sözleşmesi

Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz.

1- Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının amacı

DISC Akademi Eğitim ve Yazılım A.Ş. (Bundan sonra kısaca DISC AKADEMİ olarak anılacaktır) olarak müşterilerimizden ya da müşteri adaylarımızdan gelen verilerin gizli olarak tutulması ve hiçbir zaman üçüncü kişilerle kendi istekleri haricinde paylaşılmamasını içerir. DISC AKADEMİ Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı taahhüt eder.

2- Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının kapsamı ve değiştirilmesi

Şirketimiz tarafından hazırlanan bu Politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak hazırlanmıştır. Kanun, 21.12.2017 itibariyle bütün hükümleri ile yürürlüğe girmiştir. Sizlerden rızanızla ya da Kanunda sayılan diğer hukuka uygunluk gereği elde edilmiş veriler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi, sizlere sunulan hizmetlerin ve kalite politikamızın iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Yine elimizdeki bazı veriler ise,kişisel olmaktan çıkarılmakta ve anonimleştirilmektedir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılan verilerdir ve Kanun uygulamasına ve Politikamıza tabi değildir. DISC AKADEMİ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, çalışanlarımız ile bizimle çözüm ortaklığı içinde çalışan şirketlerin müşterileri ve çalışanlarının ya da diğer kişilerin otomatik olarak elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir.Şirketimiz, politikamızı ve Yönetmeliğimizi Kanuna uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile değiştirme hakkına sahiptir.

3- Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili temel kurallar

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: DISC AKADEMİ, topladığı ya da kendisine diğer şirketlerden gelen verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verir. Bu çerçevede DISC AKADEMİ sunduğu hizmetleri kullanan üçüncü taraflara da kişisel verilere korunması amacıyla gerekli uyarı ve bildirimleri yapar. 
b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma: DISC AKADEMİ, kurum bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve nihayet kişisel verilerde değişiklik olduğu takdirde bunları kendisine iletildiği takdirde güncellemeye önem verir. 
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: DISC AKADEMİ, ancak sunduğu ve hizmet sırasında kişilerden onayını aldığı amaçlarla sınırlı şekilde verileri işler. İş amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz. 
d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: DISC AKADEMİ, sadece verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır. 
e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: DISC AKADEMİ, sözleşmeler kaynaklı verileri Kanunun ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında veriyi siler ya da anonimleştirir.
Kişisel Verileri Koruma Kanunu m.11’e göre aşağıda sayılan haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızı kolaylaştırmak için sizler için ayrıca bir başvuru formu da DISC AKADEMİ tarafından hazırlanmıştır.

4- Kişisel verileri işlenen kişiler, DISC AKADEMİ tarafından web sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kendi verisi ile ilgili olarak;

a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
e) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. DISC AKADEMİ olarak bu haklara saygılıyız.

5- Kişisel verilerin silinmesi

Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da diğer gereklilikler ortadan kalktığında şirketimiz tarafından bu veriler kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir.

6- Doğruluk ve veri güncelliği

DISC AKADEMİ bünyesinde bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine beyan ettiği şekilde işlenir. DISC AKADEMİ, müşteriler ya da DISC AKADEMİ ile temas kuran kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi bu hukuken ve çalışma ilkelerimiz nedeniyle de yapılmaz. Beyan edilen veriler, doğru kabul edilir. Kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği ilkesi DISC AKADEMİ tarafından da benimsenmiştir. Şirketimizin kendisine ulaşan resmî belgelerden veya ilgilisinin talebi üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri günceller. Bunun için gerekli önlemleri alır.

7- Gizlilik ve veri güvenliği

Kişisel veriler gizlidir ve DISC AKADEMİ de bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. DISC AKADEMİ tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. DISC AKADEMİ, kişilerin test envanter ve sonuçlarını kişinin izni dahilinde paylaşır. Kişiler, üyelik şifresi ile sisteme giriş yaptığında "paylaşım iznini" verme veya kısıtlama yetkisine sahiptir.

8- Veri işleme amaçları

DISC AKADEMİ’nin kişisel verileri toplanması ve işlenmesi aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda icra edilecektir. 
a) Müşteri ve Çözüm Ortakları için verinin toplanması ve işlenmesi DISC AKADEMİ, şirketinin www.discakademi.com isimli web sitesinden öncelikli olarak online ortamda olmak üzere eğitim, kişilik testi, kişilik envanteri ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmetlerden yararlanan kurumlar, www.discakademi.com’un web sitesini veya web servislerini kullanmakta ve DISC AKADEMİ'nin veri tabanına ulaşabilmektedir. Kişisel veriler, kişinin onayı ile ilgili DISC AKADEMİ Müşterileri ve Çözüm Ortaklarının paylaşımına açılmaktadır. 
b) Müşteri ve Çözüm Ortakları Verileri DISC AKADEMİ, gerek Müşteri gerekse çözüm ortakları ile veri paylaşımı yaparken hukuka uygun davranmayı ilke edinir. Müşteri ve çözüm ortakları ile veri gizliliği taahhüdü ile ve ancak hizmetin gerektirdiği kadar veri paylaşılmakta ve bu taraflardan mutlaka veri güvenliğinin alınmasına ilişkin tedbirleri almaya zorlanmaktadır. 
c) Şirketin hukuki yükümlülüğü veya kanunda açıkça öngörülmesi sebebiyle yapılan veri işlemleri Kişisel veriler, işlemenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay alınmadan işlenebilir. Veri işlemlerinin tür ve kapsamı, yasal olarak izin verilen veri işleme faaliyeti için gerekli olmalı ve ilgili yasal hükümlere uygun olmalıdır. 
d) Şirketin veri işlemesi Şirketin sunduğu hizmet ve meşru amaçları doğrultusunda kişisel veriler işlenebilir. Ancak veriler hiçbir şekilde hukuka aykırı hizmetler için kullanılamaz. 
e) Özel nitelikli verilerin işlenmesi Kanun’a göre Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. DISC AKADEMİ ayrıca, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemleri alır. DISC AKADEMİ, hizmetlerin daha iyi verilebilmesi için kişilerin onayı ile özel nitelikli verileri ancak toplandıkları amaç için işleyebilir. 
f) Otomatik sistemlerle işlenen veriler Otomatik sistemler aracılığı ile işlenen veriler konusunda DISC AKADEMİ, Kanuna uygun davranır. Kişilerin açık rızası olmaksızın bu verilerden elde edilen bilgiler kişi aleyhine kullanılamaz. Ancak DISC AKADEMİ, kendi sistemindeki verileri kullanarak işlem yapacağı kişilerle ilgili kararlar alabilir.

9- Kişisel verilerin yurt içi ve dışına aktarılması

Kişisel veriler, DISC AKADEMİ tarafından hizmetin görülebilmesi amacıyla iş ve çözüm ortakları ile ve DISC AKADEMİ iştirakleri ile paylaşılabilir. 

DISC AKADEMİ, kişisel verileri aşağıda belirtilen kişi ve kurumlara belirli amaçlarla aktarabilecektir; 
» İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak DISC AKADEMİ’nin iş ortaklarına, 
» Şirketimizin tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Şirketimizin ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin Şirketimize sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak DISC AKADEMİ’nin tedarikçilerine, 
» Şirketimizin iştiraklerin de katılımını gerektiren ticari faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmekle sınırlı olarak DISC AKADEMİ’nin çözüm ortaklarına, 
» DISC AKADEMİ’nin iştiraklerine. 

DISC AKADEMİ, kanunda Kurul tarafından belirlenen şartlar dahilinde kişisel verileri Kanundaki diğer şartlara uygun olarak ve kişinin onayına bağlı olarak yurt içi ve yurt dışına aktarma yetkisine sahiptir.

10- İlgili kişinin hakları

DISC AKADEMİ, Kanun kapsamında ilgili kişinin veri işlenmeden önce onayını alma hakkının olduğunu, verinin işlenmesinden sonra ise verisinin kaderini tayin etme hakkına sahip olduğunu kabul etmektedir.

11- DISC AKADEMİ tarafından web sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kişisel verilerle ilgili olarak;

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
e) Kanuni haklar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, hakkına sahiptir. 

Buna karşın, Şirket içinde anonimleştirilmiş verilerle ilgili olarak kişilerin bir hakkı bulunmamaktadır. DISC AKADEMİ, kişisel verileri, iş ve sözleşme ilişkisi gereğince, bir yargısal görevin ya da devlet otoritesinin Kanuni yetkilerini kullanması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarca paylaşabilir. 

Kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini www.discakademi.com adresinde bulunan iletişim bilgileri ile başvuru yaparak istediği zaman üyeliğini sonlandırabilir, test ve envanterlerinin silinmesini talep edebilir. Böyle bir durumda DISCAKADEMİ, 3 gün içinde kişi ile ilgili tüm verileri silmeyi taahhüt eder. Kişinin bu talebini destek@discakademi.com adresine yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir.

12- Kişilik Envanterleri ve Kişilik Testleri ve Diğer Ürünler ile ilgili


a) Kişi, yanıtlamış olduğu test ve envanterlerin sonucunda üretilen rapor ve değerlerin doğruluğu ve yanlışlığı ile ilgili bir tartışma konusuna girmeyeceğini peşinen kabul eder. Bu raporlar her ne kadar DISC AKADEMİ tarafından bilimsel araştırmalar eşliğinde gerçekleştirilmiş olsa dahi rapor bir yazılım tarafından üretilmekte olup bir yanılma payı her zaman olabilir. 
b) Kişinin yanıtladığı test ve envanterler sonuçlarının kişinin onayı ile Müşteri ve Çözüm Ortaklarına paylaşılmakta idi. Kurumların bu bilgileri kendi imkanları ile analiz etmekte olup DISC AKADEMİ bu konuda taraflara herhangi bir tavsiyede ve yorumda bulunmaz. Müşteri ve Çözüm Ortaklarının bu rapor sonuçları ile alacağı her türlü kararlar ilgili firmanın sorumluluğundadır. DISC AKADEMİ Müşteri ve Çözüm Ortakları ile yaptığı sözleşmeler ile firmalarının alacağı her türlü kararda bir sorumluluğu bulunmayacağını kişilere, müşteri ve çözüm ortaklarına beyan eder. Kişi firmaların aldığı kararlar sonucunda oluşabilecek her türlü maddi veya manevi kayıp, tazminat veya sorunda DISC AKADEMİNİN hiç bir sorumluluğu olmayacağını bu sözleşmede açıkça belirtilen şekilde okuyup kabul ve taahhüt eder. 
c) Kişi test ve envanterlerin sonucunda üretilen içeriği DISC AKADEMİ’nin izni olmadan internet ortamında veya basılı, yazılı veya görsel herhangi bir ortamda paylaşamaz. Ancak www.discakademi içinde yer alan rapor paylaşma seçenekleri bunların dışındadır. 
d) DISC AKADEMİ isim vermeden kişilerin anononim bilgilerini, rapor sonuçlarındaki değerleri istatistiki amaçla kullanabilir ve bunu başka mecralarda yayınlayabilir. 
e) DISC AKADEMİ web sitesinin kapsamını ve kullanışlılığını her zaman değiştirme, kısıtlama ya da durdurma hakkını saklı tutar. Hizmetin teknik arızalar olmaksızın sunma çabası olmasına rağmen, özellikle bakım çalışmaları, geliştirme çalışmaları ve/veya başka arızalar kullanım imkânlarını kısıtlayabilir ve/veya bazen durdurabilir. Bu meyanda veri kaybı da meydana gelebilir. Bu nedenle DISC AKADEMİ hizmetin kullanılabilirliği ya da teknik arızaların ya da veri kayıplarının husule gelmemesi ile ilgili garanti üstlenmez. 
f) DISC AKADEMİ tarafından sunulan ürün ve/veya hizmetler’e ilişkin kişilerin kişiler isterlerse kendi test ve envanter sonuçlarını satın alabilir. Satın alım anlaşmaları başta 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun kapsamındaki ilgili mevzuat ve kapsamına giren hizmetler için Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri de dahil olmak üzere, bu kanunlar uyarınca çıkarılmış tüm Yönetmeliklere, Tebliğlere ve sair ilgili mevzuata, ayrıca hizmetlerin kapsamına girdiği her türlü kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

13- Gizlilik İlkesi

İster çalışanlar isterse diğer kişilerin DISC AKADEMİ’deki verileri gizlidir. Hiç kimse sözleşme ya da kanuna uygunluk olmaksızın başkaca hiçbir amaç için bu verileri kullanamaz, kopyalayamaz, çoğaltamaz, başkalarına aktaramaz, iş amaçları dışında kullanamaz.

14- İşlem güvenliği

DISC AKADEMİ tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. Güvenliğe ilişkin önlemler, sürekli olarak yenilenmekte ve geliştirilmektedir. 

Kişiler, “DISC AKADEMİ Üyelik Sözleşmesini Kabul Ediyorum” seçeneğini işaretleyerek bu sözleşmeyi kabul etmiş sayılır ve www.discakademi.com sistemine üye olması ile yürürlüğe girer. Kişinin bu maddelerin herhangi birine itirazı varsa Üyelik sürecine başlatmamasını önemle arz ederiz. 

DISC AKADEMİ EĞİTİM VE YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ 
Küçükbakkalköy Mh. 
Dereboyu Cad. 
Brandium AVYM R5 Kule, 
3A/71, 34750 Ataşehir, İstanbul