İK Yönetimi Yapılandırması

Dünyada, özellikle 1980'li yıllardan itibaren etkisini daha fazla hissettirmeye başlayan küreselleşme sürecinin acımasız rekabet ortamını doğurması, gelişen teknolojilerin varlığı, sürekli değişen iş ilişkileri ve işgücünün değişen nitelikleri, işletmelerin personel departmanlarını etkilemiş ve yöneticileri, rekabet avantajı sağlamada çalışanlarını daha etkin kullanmaya, onların verimliliklerini olabildiğince artırmaya yönelik önlemler almaya zorlamıştır.

Artık, bu alanda bir değişim ve dönüşüm süreci kaçınılmaz hale gelmiştir. Her ne kadar başlarda bu değişimi kavramsal olarak ifade etmek konusunda bir takım sıkıntılar ve görüş ayrılıkları yaşanmış olsa da, daha sonra gerek uygulamanın gerekse de akademisyenlerin geniş kabulü ile önemli ve stratejik bir ilgi alanı olan ''İnsan Kaynakları Yönetimi ‘’ önem kazanmıştır.

Son yıllarda İKY'de meydana gelen yoğun değişiklikler ve gelişmeler; ''insan'' faktörünün ''tüketilmesi gereken bir unsur'' değil; ''geliştirilmesi gereken bir değer'' olduğu sonucunu ortaya çıkarmıştır. İşletmeler içerisindeki en önemli kaynağın insan olduğu düşüncesi, bir klişe olmaktan çıkmış ve işletme yönetimleri için stratejik anlamlar ifade etmeye başlamıştır.

Yönetimler, artık bir işletmedeki en önemli ağırlık noktasının insan olduğunun farkına varmışlardır. Bu sebeple henüz İK yönetimini şirket içinde başlatmayan kurumlar adına insan kaynakları yönetimini firmanın dinamiklerine göre belirleyip oluşturuyoruz.

Kurumsal İş Analizi Tanımlama

İyileştirme ve gelişim planlama sürecine önemli veriler sağlayacak olan ve üzerinde durulması gereken bölümlerin ayrı ayrı ele alınarak kurumsal iş analizi (check up) çalışmasının yapılmasını içerir.

Arama Toplantısı

Arama toplantısı, belli bir mantığa göre sıralanmış belirli soruları ortak akıl ve uzlaşma yoluyla cevaplandırmak için kullanılan bir tekniktir. Cevaplandırılmak istenilen soru, bilimsel olarak cevaplanabilecek bir soru olmayacağı gibi, soruyla ilgili çeşitli “tarafların” mevcut olduğu, bu tarafların beklentilerinin farklı yönlerde bulunduğu ve daha da önemlisi, bu tarafların hiçbirisine belirli bir çözümün yaptırım yoluyla kabul ettirilmesinin mümkün olmadığı sorunlar olmalıdır. Bir ticari kuruluşun İnsan Kaynakları ile ilgili gelecek stratejilerinin belirlenmesi için bu yöntem idealdir.

Uygulama Bölümü

Yukarıdaki süreçler içinde belirlenen ve yol haritası çizilen sistemlerin hayata geçirilmesinde karşılaşılabilecek güçlüklerin sıcağı sıcağına değerlendirilmesi ve aşılması, gerektiğinde yüz yüze görüşmeler ve çözüm üretimleri yoluyla sürdürülmesi ve gerekli yönetmeliklerin(yetkinlikler, performans, iş analizleri, değerleme vs.) hazırlanması sürecidir.

Eğitim Kariyer Gelişimi Programları

Eğitim diğer insan kaynakları süreçleri ile paralel gidebilen bir süreç olduğundan hedeflere ulaşmak için çalışanların ilgili ve gerekli eğitimlere tabi tutulması ve bu eğitimlerin ardından, yöneticilerin “Koçluk” programına dâhil edilmeleri yoluyla, projenin uygulama bölümünün tamamlanması açısından da son derece önem arz etmektedir.

Süreklilik Sağlayan Danışmanlık Hizmeti

Projenin tüm adımlarının tamamlanmasının ardından ortaya çıkan analizin sonucunda bir kısmı eşzamanlı bir kısmı ise sıralı başlatılması gereken bir veya birden fazla iyileştirme ve geliştirme projeleri önerilebilecektir.